فاصله

ببين دارم گريه می کنم17.gif برای فاصله هايی که آمدند و                           بی هيچ سلامی و سوالی.... ميان سادگی هامان نشستند                           برای ابرهای پر بارانی که آمدند و   تا بی نهايت علاقه مان سايه انداختند نگران نباش به هيچ جای اين آسمان ساده و صبور بر نمی خورد اگر گهگاه پلکهای خسته و خاموش من برای بی قراری نيامدنت ببارد حالا ديگر عابران خواب گرد هم     اندازه علاقه را می دانند می دانم ، تو هم می دانی که چه ساده دل کنديم از حرمت اين همه عادت و علاقه راستی چرا رفتيم،چرا برنگشتيم؟ در کجای خلوت اين کوچه های بی در رو جا مانديم به همين زودی يادمان رفت؟      چگونه فراموش کرديم؟!!!!!!02.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید