بايد

راهی ديگه پيش روم نمونده اين ديگه بايد،  آخرش همين امروز وقتی برات آرزو می کنند که يک روز خوش هم تو زندگی ات نبينی 02.gif با خودت فکر ميکنی  مگه تا حالا ديدم؟!!!!! فکر می کنی تو چه می فهمی که من چقدر استرس دارم، چقدر می ترسم ،فکر می کنی به جای اينکه رو زخمم نمک نپاشی چرا نفرينم می کنی؟بيا حالمو بپرس ، زندگی ام دست تو بود ،ولی تو ...... اين ديگه بايد من نفرين شده بودم که چنين چيزی برام پيش آمده ،چرا؟؟؟نمی دونم برو فقط ديگه برو ،همه عشقمم رو يه جور ديگه معنی کردی فقط برو ،من به جای نفرين در اوج هق هق  آرزو می کنم خوشبخت بشی17.gif17.gif17.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید