آنقدر سورپرايزم کردی که

نمی دونم 17.gif يا 01.gif

برای من مهم نبود کادويی که بهم دادی

پر از ياقوت کبود باشه پا پلاستيک 

فقط اين برام مهم بود که به فکرم بودی

خيلی دوستت دارم نه به خاطر ياقوت ها

به خاطر محبتت07.gif17.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید