تاريکی

آسمون من و تو يک مدت زيادی که سياه شده 02.gif

ديگه گفتن دوست دارم کم و کيميا شده

يک جايی شنيدم تاريکترين ساعت شب ،

ساعت قبل از طلوع آفتاب است.

خدا کنه که اين سياهی رابطه ما بعدش چنين

روشنايی داشته باشه05.gif

يک دنيا دوستت دارم ،گرچه اصلا منو نمی بينی07.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
ما ۲ تا

من وقتی که فکر می کردم روزهام خيلی روشن ِ ديدم طرفم می گه هوا تاريکه.....گفتم نه روشنه..گفت نه تاريکه..نگاش کردم ديدم عينک دودی زده..گفتم خب معلومه اينجوری هوا تاريکه...خواستم عينکشو بردارم هوا رو روشن ببينه...عقب رفت..گفت تو می خوای آزادی ِ منو بگیری..تو می خوای به من زور بگی...گفت می خوای منو همونجور کنی که خودت می خوای...تو می خوای من همه چيزمو واسه تو عوض کنم..می خوای من همه چيزمو واسه تو بدم..کور خوندی نمی ذارم به حقوقم تجاوز کنی.....!!...خب..اينم ۱۰۰ امتيازه...