اخم

نمی دانم چرا هرچيزی که تو اين دنيابقيه رو خوشحال می کنه بايد باعث ناراحتی من و تو باشه؟!!!!!! يه موضوع جديد ديگه؟!!!!02.gif06.gif اينقدر دوست دارم که حاضرم جونمم برات بدم ، دلم نمی خواد حتی يه اخم رو چهره ات بياد،وقتی بهم زنگ زد و گفت امروز خيلی ناراحت بودی ،به خودم گفتم به خدا من نمی خوام ناراحتش کنم ،ولی من چکار کنم؟!!!34.gif  دست خودم نيست،اگه مشکلمو به تو نگم به کی بگم؟!!!!17.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید