<شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸٤/۱۱/٢٤
 

آنقدر سورپرايزم کردی که

نمی دونم  يا

برای من مهم نبود کادويی که بهم دادی

پر از ياقوت کبود باشه پا پلاستيک 

فقط اين برام مهم بود که به فکرم بودی

خيلی دوستت دارم نه به خاطر ياقوت ها

به خاطر محبتت

پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]