<شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸۸/۱٠/٢٩
مرگ پایان زندگی نیست نهایت آرامش برام

گریه

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

(برام دعا کنید گریه)

پرنیا

۱۳۸۸/۱٠/٢۳
بهترین دیالوگ فیلم FAME
پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]