<شب نشین تو شدم

شب زدگی
۱۳۸٦/۱٢/٢٧
تنگنا

دکتر علی شریعتی: چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و دریغ که راه سومی هم نیست

پرنیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]